ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Πολιτική Ποιότητας & το Επιχειρηματικό Όραμα της Kedom Lubricants

Η Πολιτική Ποιότητας που ακολουθούμε στην Kedom Lubricants αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη των εταιρικών μας στόχων.  

Όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας μας, η πολιτική αυτή παραμένει σταθερή και σε αυτήν βασίζεται η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Ποιότητας, Ασφάλειας & Υγείας των Εργαζομένων. 

Η Kedom Lubricants παράγει και εμπορεύεται λιπαντικά προϊόντα σύμφωνα με τις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή – πελάτη, καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί. Σε καμία περίπτωση και ουδέποτε παραβαίνει τους όρους της Νομοθεσίας και των κανονισμών, όπως αυτές επιβάλλονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. 

Πρωταρχικοί Στόχοι της Εταιρείας αποτελούν: 

  1. Η παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων, με σκοπό να ικανοποιούνται στο μέγιστο οι απαιτήσεις των πελατών, διατηρώντας, συγχρόνως, υψηλό το επίπεδο αποδοτικότητας. 
  2. Ο σεβασμός προς τον άνθρωπο και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και η διασφάλιση άρτιων συνθηκών εργασίας για όλους τους εργαζόμενους. 

Για την επίτευξη των παραπάνω, η η Kedom Lubricants διαθέτει προσωπικό με εκπαίδευση υψηλού επιπέδου και πολυετή εμπειρία, ενώ φημίζεται για την άρτια οργάνωση, τα μηχανήματα και όργανα τελευταίας τεχνολογίας που χρησιμοποιεί. 

Όλα τα στελέχη της εταιρείας είναι υπεύθυνα για τη διασφάλιση των δεσμεύσεων που τίθενται, κάνοντας, ταυτόχρονα, ακατάπαυστη προσπάθεια για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων. 

Με γνώμονα τα προαναφερόμενα, η Διοίκηση δύναται να τροποποιεί είτε την παρούσα πολιτική, είτε το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης, με απώτερο σκοπό τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης. 

Η ανωτέρω Πολιτική Ποιότητας είναι διαθέσιμη στα ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ είναι γνωστή και εφαρμόζεται από το σύνολο του προσωπικού της Kedom Lubricants

Διαδικασίες & Στάδια Ελέγχου Προϊόντων

Προτού τα τελικά προϊόντα παραδοθούν στον καταναλωτή, διενεργείται ο έλεγχός τους σε ένα πλήρως εξοπλισμένο χημείο-εργαστήριο, με μηχανήματα και συσκευές τελευταίας γενιάς.  

Το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό μας πραγματοποιεί καθημερινά πληθώρα αναλύσεων σε προϊόντα, αλλά και σε πρώτες ύλες, τηρώντας πάντοτε τις αυστηρές προδιαγραφές και τα πρότυπα που ορίζουν οι κανονισμοί υγιεινής – ασφαλείας.  

Όλη η παραγωγική διαδικασία της εταιρείας, μαζί με τον έλεγχο των ειδών που παρέχουν, εκτελείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα στην ποιότητα του προϊόντος που φτάνει στα χέρια σας.

Διαύγεια, ομοιογένεια, καθαρότητα, ύπαρξη αιωρούμενων σωματιδίων & ξένων σωμάτων.

Με βάση το ιξώδες στις δύο θερμοκρασίες, υπολογίζεται ο δείκτης ιξώδους (V.I.), ο οποίος χρησιμεύει ως ένδειξη για την αλλαγή του ιξώδους κατά τις μεταβολές της θερμοκρασίας.

Με αυτόν τον τρόπο, προκύπτει έμμεσα και ο αριθμός SAE του λιπαντικού.ASTM D445, D2270

Διαφορετική, η πυκνότητα του λιπαντικού σε σύγκριση με αυτή του νερού.

Μας πληροφορεί, ακόμα, για την ποιότητα των προϊόντων και των πρώτων υλών.

ASTM D1298

Το σημείο ροής είναι δείκτης για τη χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει τη δυνατότητα ένα λιπαντικό να διατηρήσει τη ρευστότητά του, ώστε να είναι λειτουργικό και να προσφέρει την απαραίτητη προστασία στον κινητήρα του οχήματος.

ASTM D97

Προσδιορισμός της απόδοσης των λιπαντικών κινητήρων εσωτερικής καύσης σε χαμηλές θερμοκρασίες, προσομοιώνοντας την κατάσταση της «ψυχρής εκκίνησης» – δηλαδή μέτρηση της ικανότητας εκκίνησης σε κρύο κινητήρα με υψηλή διατμητική τάση.

ASTM D5293

Μέτρηση της αλκαλικότητας του λιπαντικού, η οποία, ως ιδιότητα, είναι ικανή να αντισταθμίσει τη δράση των οξέων που σχηματίζονται κατά τη θέρμανση του λιπαντικού.

Η αλκαλικότητα προσφέρει προστασία κατά της οξείδωσης και της φθοράς, που ενδέχεται να προκαλέσει η εκτεταμένη παρουσία των παραγόμενων οξέων στον κινητήρα.

ASTM D2896

Οι υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας ενός κινητήρα μπορεί να εξατμίσουν μέρος του ελαίου και αυτό να οδηγήσει σε υψηλή κατανάλωση καυσίμου και μεταβολές στις ιδιότητες του λιπαντικού.

ASTM D5800

Η υγρασία προκαλεί οξείδωση και καταστροφή του λιπαντικού, και αυτό οδηγεί σε μειωμένη προστασία, φθορά και διάβρωση του κινητήρα.

Αποτελεί μία σημαντική μέθοδο ελέγχου της σύνθεσης των προϊόντων για την ορθή ποιότητα και ποσότητα προσθέτων σε κάθε προϊόν.

Η δυνατότητα ενός λιπαντικού ελαίου να διαχωρίζεται από το νερό και να αντιστέκεται στη γαλακτωματοποίηση είναι ένα ιδιαίτερης σημασίας χαρακτηριστικό απόδοσης, για εφαρμογές κατά τις οποίες υπάρχει πιθανότητα επιμόλυνσης του λιπαντικού με νερό σε συνθήκες ανατάραξης.

ASTM D1401

Ιδιαίτερα σημαντικός είναι και ο προσδιορισμός του αφρισμού των λιπαντικών ελαίων σε εφαρμογές που περιλαμβάνουν αναταράξεις, υψηλή ένταση άντλησης ή υψηλή ταχύτητα οδοντωτών τροχών, που ενδέχεται να προκαλέσει ανεπαρκή υπερχείλιση, λίπανση και οξείδωση.

ASTM D892

Πρόκειται για την πιο χαμηλή θερμοκρασία κατά την οποία το λιπαντικό απελευθερώνει πτητικές και εύφλεκτες ουσίες, ώστε να αναφλεγεί με την ύπαρξη μικρής εστίας ανάφλεξης. Κρίνεται ως ιδιαίτερης σημασίας, ειδικά για την ασφαλή χρήση των προϊόντων.

ASTM D92 & D93

Αναμετράται η ποσότητα των εναποθέσεων που ενδέχεται να παραμείνουν στον κινητήρα και να προκαλέσουν επιμόλυνση των πιστονιών, μετά την ολική κατανάλωση του λιπαντικού.

ASTM D893

Μία σημαντική ποσότητα θειικής τέφρας δύναται να προκαλέσει πρόωρη απόφραξη του φίλτρου σωματιδίων σε κινητήρες diesel, ενώ χαμηλή περιεκτικότητα θειικής τέφρας θα επιφέρει μειωμένη ικανότητα εξισορρόπησης των οξέων που δημιουργούνται κατά την καύση. Στην περίπτωση αυτή, απαιτούνται καύσιμα με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο.

ASTM D874

Το ιξώδες χαμηλής θερμοκρασίας και χαμηλής διατμηματικής ταχύτητας των υγρών αυτόματων κιβωτίων, υδραυλικών λιπαντικών καθώς και των βαλβολινών, αποτελούν μείζονος σημασίας στοιχεία για την ορθή λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού, αφού παίζουν ρόλο στην απόδοση του λιπαντικού, αλλά και στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Η καταμέτρηση των συγκεκριμένων παραμέτρων των λιπαντικών, σε χαμηλές θερμοκρασίες, χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει την αποδοχή τους από πλευράς ποιότητάς τους.

ASTM D2983

Τηρείται πλήρης αποθήκη δειγμάτων τα οποία περνάνε από τον απαραίτητο ποιοτικό έλεγχο και υφίσταται ιχνηλασιμότητα κάθε παρτίδας προϊόντων, από την έναρξη της παραγωγής μέχρι και την παράδοσή τους σε κάθε πελάτη μας.  

Όλες οι διαδικασίες είναι σύμφωνες με τους αυστηρούς κανονισμούς ενός ετήσια επιθεωρούμενου συστήματος ποιότητας ISO 9001:2008, αλλά και την απαίτησή μας για μία λειτουργική, αποδοτική και ποιοτική παραγωγική διαδικασία. 

Στην Kedom Lubricants, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε στους πελάτες μας κάθε προϊόν, με την καλύτερη δυνατή ποιότητα & σταθερότητα.